Card image cap
ENVIGROUP
Agentura
Poradenská firma ENVI GROUP s.r.o. se zabývá vzděláváním, poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie.

O nás

Hlavní zaměření firmy spočívá v přenosu legislativních požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí do praxe. Zkušenosti získané při aplikaci zákonných povinností jsou přenášeny do vzdělávací a vydavatelské činnosti společnosti. Mezi stěžejní projekty patří pořádání seminářů, dále tvorba a vydávání odborných publikací pro oblast podnikové ekologie. Publikace se zaměřují na všechny hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a směsi, prevence závažných havárií, chemické látky na pracovištích, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování, ISPOP, obaly, ekologická újma a další oblasti.

Kurzy od agentury

...
Seminář Chemické látky na pracovištích a ve skladech
Chemické látky na pracovištích a ve skladech
4 799 Kč
...
Seminář Chemická legislativa v praxi
Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Zaměření kontrol od ČIŽP. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky). Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Zákon 258/2000 Sb.: nakládání s chemickými výrobky.
3 600 Kč
...
Seminář Podnikový ekolog (2-denní kurz)
Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog
9 499 Kč
...
BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost
Bezpečnostní list
3 600 Kč
...
Seminář Ekologická újma
Seminář Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + IRZ
4 799 Kč
...
Seminář Legislativa životního prostředí v kostce
Legislativa životního prostředí v kostce
4 799 Kč
...
Seminář ADR PRO "NE"DOPRAVCE
Školení ADR
4 799 Kč
...
Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví
Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví
3 600 Kč
...
Seminář OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky
OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky
4 799 Kč
...
Seminář Odpadová legislativa pro běžnou praxi
Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa.
4 799 Kč
...
Webinář: Maximální minimum o novém zákoně o odpadech
Maximální minimum o novém zákoně o odpadech
4 799 Kč
...
Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)
Podrobný podnikový ekolog
17 499 Kč
...
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení
4 799 Kč

Lektoři agentury

EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542