Webinář: Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

Webinář přímo od tvůrců odpadové legislativy.

ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legisaltiva. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze.

Včetně ročního přístupu k aplikaci: EVIDENCE ODPADŮ a ILNO značení odpadů.

Hlavní témata semináře:

Seminář odpadové legislativy přinese jak odborné, tak laické veřejnosti informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Lektoři, kteří celým seminářem provádí, měli možnost být u vzniku nové legislativy, či se sami setkávají s problematickými případy v praxi, což zajišťuje, že informace získané na našem školení o odpadech jsou přesné a aktuální". Zaměření kurzu je komplexní od obecných principů odpadové legislativy, jako jsou povinnosti původců a provozovatelů, odpadová evidence, až po nakládání se specifickými odpadovými toky, jako jsou vedlejší produkty živočišné výroby, kaly z čistíren odpadních vod, stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady ze stravoven nebo nebezpečné odpady.

Určeno pro:

Seminář je určen původcům, oprávněným osobám, pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe.

Pořádá:

Kurz pořádá Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity.

Obsah kurzu

 • Působnost zákona, definice odpadu, vedlejší produkt, odpad/neodpad
 • Vedlejší produkty v praxi
 • Původce odpadu, zařazování odpadů podle Katalogu odpadů a podle kategorie, upuštění od třídění, vyloučení NO
 • Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem
 • Základní povinnosti původce odpadu
 • Základní povinnosti provozovatele zařízení
 • Provoz zařízení pro nakládání s odpady
 • Soustřeďování, shromažďování, skladování odpadu
 • Sběr, úprava, využití a odstranění odpadu
 • Obchodování s odpady, zprostředkování nakládání s odpady
 • Přeprava odpadu, přeshraniční přeprava odpadu
 • Komunální odpad v provozovně
 • Nebezpečný odpad: balení, označování, ILNO, ADR
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů SEPNO
 • Odpady ze zdravotní a veterinární péče
 • Nakládání s vybranými odpady (oleje, azbest, stavební a demoliční odpady, kovy, biologicky rozložitelný odpad, kaly, sedimenty)
 • Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Lektoři:

Ing. Kristýna Husáková, MŽP

 • 2012 - doposud Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů
 • 2011 - 2012 Česká inspekce životního prostředí, oddělení integrované prevence
 • 2006 - 2011 Česká zemědělská univerzita, Udržitelné využívání přírodních zdrojů, Odpady a jejich využití

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, MŽP

 • 2017 - doposud Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Správní právo a právo životního prostředí, Ph.D. studium
 • 2011 - doposud Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP

 • 2020 - dosud - Cyrkl - zdrojová platforma
 • 2014 - 2020 - Ministerstvo životního prosteřdí, odbor odpadů
 • 2014 - doposud Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, - Ph.D. studium - biosušení kalů z ČOV
 • 2012 - 2014 ALS Environmental
 • 2012 - 2014 Environmental coordinator assistant - Cemex

Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP

 • 2004 - dosud ENVIGROUP s.r.o.

Další informace

Účastnický poplatek zahrnuje studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení z UK o absolvování kurzu.

Právě není určený žádný termín


Online | new_releasesNaposledy upraveno: 22.03.2022 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542